تبلیغات
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب - اصطلاحات تکواندو
تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب
PORYA JASHNANI
سلام به وبلاگم خوش آمدید دوستای عزیز لطفا " نظرات " یادتون نره.
نشست ها در تكواندو

چاریوت سوگی:   پاشنه پاها کاملاً جفت و چسبیده به هم می باشدپنجه به اندازه یك مشت باز می باشد و وزن بدن بطور مساوی روی هردو پا تقسیم می شود.

آپ سوگی:   پا ها به اندازه یک مشت (راه رفتن معمولی) بازبوده وزن بدن 70% روی پای جلو و 30% روی پای عقب می باشد.
آپ کوبی سوگی:   پا ها به اندازه دوبرابر طول کف پا از جلو ویا عقب باز و تقسیم وزن بدن در حدود 70% پای جلو و 30% پای عقب می باشد.
دیت کوبی سوگی:   پا ها از طرف پاشنه بر هم عمود هستند و تقسیم وزن بدن 75% پای عقب و 25% پای جلو می باشد (اندازه ی طول یک و نیم  کف پا باز می شود).

چوچوم سوگی:    پا ها به اندازه دو طول کف پا از طرفین باز و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می شود.

پیون هی سوگی:    پا ها به اندازه یک کف پا و پنجه هر پا در یک زاویه 5/22 درجه به طرف بیرون می باشد و وزن بدن بطور مساوی تقسیم می شود

قسمتهای مختلف بدن در تکواندو

بدن: موم        پالكوب : آرنج

ساعد :پالموک

پشت ساعد:دونگ پالموک-روی ساعد:میت پالموک-داخلی ساعد:بکت پالموک-خارجی ساعد:آن پالموک.

دست: سون

تیغه دست:سوننال-تیغه داخلی :سوننال دونگ-پاشنه کف دست:باتانگ سون-دست نیزه ای:پیون سون کوت-روی دست:سون دونگ-کف دست:سون باداک پا:پال

زانو:موروپ-ساق:دارای-سینه پا:آپ چوک-پاشنه :تی چوک-زیر پاشنه:دیت چوک-پشت پاشنه:دیت کوم چوک-کف پا:پالباداک-روی پا:پال دونگ-تیغه بیرونی پا:پالنال سر:بک            پیشانی:موه ری            بینی:اینجوم           حلق : کالجبی           سینه:کاسم          کتف:اوکی              بازو:پالم برای اطلاعات بیشتر به ادامه مطلب بروید.

 اصطلاحات در تكواندو

تلفظ كره ای

ترجمه

تلفظ كره ای

ترجمه

تکواندو

هنر پریدن و ضربه زدن با پا و دست

پارو

برگشتن به حالت اول

ت

پریدن، لگدزدن و خرد کردن با پا

آپ

جلو

کوان

دفاع کردن و ضربه زدن با دست

یوب

پهلو

دو

هنر، ورزش

دیت

عقب

دوجانگ

سالن تمرین

باندا

موافق

شی آپجانگ

زمین مسابقه

بارو

مخالف

توبوک

 لباس تمرین

ون

چپ

ساید

شلوار

اورن

راست

تی

کمربند

آن

از خارج به داخل

کانگ جانیم

استاد

پاکات

از داخل به خارج

کیو ساپ

ارشد

دوبون

دوتا

کیونگ ره

تعظیم، احترام

مه ری

پیشانی

آنجا

نشستن

توک

چانه

ایراسا

برخاستن

موک

گردن

جوجین پیون سان کوت

نوک انگشتان دستکف دست رو به بالا

کاسوم

سینه

کیو روگی

مبارزه

نانشیم

بیضه

پومسه

فرم

پوم

کمر

ت – گوک

قدرت و عظمت ، جاودانگی

سان

دست

شی یو

استراحت

پیون سان کوت

نوک انگشتان دست

شی جاک

شروع

كی هاپ

نعره ترسناك

گسوگ

ادامه

سون بادک

کف دست

گالیو

جدا شدن

سوننال

تیغه خارجی دست

جوچوم سوگی

حالت نشستن روی زین اسب

سوننال دونگ

تیغه داخلی دست

هان یون گاماک

یک انگشت نیزه ای دست

باتانگ سون

پاشنه کف دست

چونبی

آماده باش

چاریوت

خبر دار

کال گاوی سون

نوک سر پنجه های دست

جوموك

مشت

آگوم سون

فاصله بین انگشت شصت و سبابه

آپ چوک

سینه پا

بام جوموک

بند وسط گشت وسط

دیو چوک

پاشنه پا

کین جوموک

وسط انگشتان مشت

مو روپ

زانو

پیون جوموک

دومین مفصل انگشتان دست

اره

پایین بدن

دونگ جوموک

پشت مشت

مومتونگ

وسط بدن

آپ جوموک

جلو مشت

اولگول

بالای بدن

مه جوموک

نرمی مشت

سوگی

هر نوع نشست

پالموک

قسمت داخلی ساعد دست

آپ سوگی

حالت راه رفتن ساده

پاکات پالموک

قسمت خارجی ساعد دست

پالكوب

آرنج

میت پالموک

روی ساعد دست

آپ کوبی

ایستادن به جلو

دونگ پالموک

پشت ساعد دست

كومان

پایان

موآ سوگی

دو پا با هم به صورت چسبیده

کوآ سوگی

ایستادن ضربدری

اپ جوموک ممتونگ جیروگی

ضربه پیچشی وخردکننده دست

بوم سوگی

به حالت ببر ایستادن

بال نال

تیغه خارجی پا

هاکتاری سوگی

ایستادن درنا

بال دونگ

بر آمدگی روی پا

بال

پا

بال بادک

کف پا

کال جبی

دست دهان ببری

 

چیگی:(ضربات پرتابی و شلاقی):با مشت-تیغه های دست- آرنج و زانو اجرا می شود.
عوامل موثر در اجرای آن:
1. سوننال      2. دونگ جوموک      3. مه جوموک        4. پالکوپ          5. موروپ
در مسیر های زیر اجرا می شوند:
جلو:آپ چیگی عقب:دیت چیگی بالا:اولگول چیگی پایین:آره یا نریو چیگی داخل:پاکات یا بکت چیگی خارج:آن چیگی پهلو:یوپ چیگی
بعضی از مهمترین چیگی ها:
هان سوننال آن موک چیگی-هان سوننال اپو موک چیگی-هان سوننال جبی پوم موک چیگی-دون جوموک اولگول توک چیگی-دون جوموک اولگول بکت یوپ چیگی-مه جوموک نریو چیگی-مه جوموک پیو جوک نریو چیگی-پالکوپ مومتونگ دولیو چیگی-پالکوپ اولگول دولیو چیگی-پالکوپ مومتونگ پیو جوک چیگی-دانکیو توک چیگی-هان سوننال بکت موک چیگی-پالکوپ یوپ چیگی-پالکوپ دیت چیگی-باتانگ سون توک چیگی-پالکوپ میونگی چیگی-کون دول چیگی-پالکوپ نریو چیگی.
چیروگی:ضربات وتکنیکهایی که با انگشتان دست نواخته می شوند.و در ۴ حالتند:
1. با تمام انگشتان دست:پیون سون کوت
2. با یک انگشت:هان سون کوت (هان سون کاماک)
3. با دو انگشت:دون سون کوت (.......................)
4. با دو انگشت نشانه و وسط:گاوی سون کوت
تفاوتش با جیروگی در این است که جیروگی ها از کمر پرتاب می شدند و این از سینه.
انواع چیروگی:
1. سوو:موقع اجرای ضربه تیغه داخلی دست رو به بالاست.
2. جه چیو:کف دست رو به بالاست
3. اپو:کف دست رو به پایین است
پیون سون کوت سوو چیروگی-پیون سون کوتجه چیو چیروگی-پیون سون کوت اپو چیروگی
جیروگی:ضربه زدن بامشت که حالت آن را جیروگی و ضربه مشت را جوموک می گویند.
جلوی مشت=آپ جوموک
پشت مشت=دونگ جوموک
مشت چکشی از بالا به پایین=مه جوموک
وسط انگشتان یک مشت=کین جوموک
در اجرای جیروگی ها توجه به نکات زیر ضروری است:
1. تمام جیروگی ها از کمر شروع می شوند
2. در هنگام مشت زدن مشتها به حالت مستقیم بسته شده بازوهاوشانه ها رابحالت شل نگهدارید
3. در تکنیکهای مشت مستقیم در لحظه تماس آرنج خم نمی شود
4. دست مخالف ضربه در حالت اجرا سریع به کمر بر می گردد
مسیر هایی که جیروگی ها در آن اجرا می شوند:
جلو:آپ جیروگی پشت:دیت جیروگی پهلو :یوپ جیروگی
بالا:اولگول جیروگی پایین:آره یا نریو جیروگی
چند جیروگی مهم عبارتند از:
الگول جیروگی - مومتونگ جیروگی-مومتونگ دوبون جیروگی-جوموک نریو جیروگی-چی جیروگی-دولیو جیروگی-دیگوت جیروگی-دو جوموک مومتونگ جه چیو جیروگی-دانگیو جیروگی-آپ جوموک پیو جوک یوپ جیروگی
در تکواندو بدن به سه قسمت تقسیم می شود:
1. بالا(از حلق به بالا):اولگول
2. وسط(از حلق تا کمر):مومتونگ
3. پایین(از کمر به پایین):آرا (آره)

 

فرم 9 تکواندو

 

1- ناران هی سوگی  - تونگ میلیگ          2- دیت کوبی – سوننال مومتونگ ماکی           3- کودوپ یوپ چاگی  - آپ کوبی – سوننال باکات چیگی       4- آپ کوبی – مومتونگ بارو جیروگی          5    - دیت کوبی – سوننال مومتونگ ماکی                       6- کودوپ یوپ چاگی – آپ کوبی – سوننال باکات چیگی         7- اپ کبی – مومتونگ بارو جیروگی            8- دیت کوبی – مومتونگ ماگی               9- دیت کوبی – سوننال مومتونگ ماکی         10- اب ک.بی – هان سوننال آره ماکی – کال جیبی                11  - آپچاگی – آپکوبی – هان سوننال آره ماکی – کال جیبی       (دوبار )        12- آپچاگی – آپکوبی – موروپ کوکی               13 - آپ کوبی – آن پالکوب مومتونگ هیچیو ماکی        14- آپچاگی – آپکوبی – موروپ کوکی         15- آپ سوگی – آن پالموک هیچیو ممتونگ ماکی         16- جوچوم سوگی – هان سوننال مومتونگ یوپ ماکی       17- جوچوم سوگی – پیوج.ک جیروگی         18- یوپ چاگی – آپکوبی – پیون سون کوت اره جچیو جیروگی         19- آپ سوگی – آره ماکی       20-  باتانگ سونگ نولو ماکی –جوچوم سوگی پالکوب یوپ ماکی        21- جوچوم سوگی –هان سوننال مومتونگ یوپ ماکی          22- جوچوم سوگی – پیوجوک جیروگی        23- یوپ چاگی – آپکوبی – پیون سون کوت آره جچیو جیروگی       24- آپ سوگی – آره ماکی         25- باتانگ سونگ نولو ماکی –جوچوم سوگی – پالکوب یوپ ماکی       26- مو آسوگی – مه جوموک آره پیوجوک چیگی        27- آپ کوبی هان سوننال باکات چیگی – هان سوننال آره ماگی        28- آپکوبی هان سوننال موگ چیگی – هان سوننال آره ماکی         29- آپ کوبی – کال جیبی        30- ناران هی سوگی – تونگ میلیگی

 

فرم 10 تکواندو

 

1- ناران هی سوگی – کیبون چومبی            2-  آپ کوبی – آن پالموئک – مومتونگ هیچیو ماکی          3- آپکوبی – باتانگ سونگ توک چیگی     (تکرار 3 بار )       4- دیت کوبی – هان سوننال مومتونگ ماکی     (تکرار 3 بار )          5- هاکداری سوگی – کومکانگ ماکی                    6- جوچوم سوگی – کوندول چیگی – بعد از چرخش مجددا همین حرکت           7- جوچوم سوگی – سانتول ماکی           8- جوچوم سوگی – ان پالموک مومتونگ هیچیو ماکی           9- ناران هی سوگی – آره هیچیو ماکی            10-  جوچوم سوگی – سانتول ماکی         11- هاکداری سوگی – کومکانگ ماکی                     12- جوچوم سوگی – کوندول چیگی – بعد از چرخش مجددا همین حرکت        13- هاکداری سوگی – کومکانگ ماکی         14 - جوچوم سوگی – کوندول چیگی – بعد از چرخش مجددا همین حرکت         15- جوچوم سوگی – سانتول ماکی           16- جوچوم سوگی – ان پالموک مومتونگ هیچیو ماکی              17- ناران هی سوگی – آره هیچیو ماکی      18- جوچوم سوگی – سانتول ماکی            19- هاکتاری سوگی – کومکانگ ماکی        20-      جوچوم سوگی – کوندول چیگی – بعد از چرخش مجددا همین حرکت

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :

سه شنبه 20 فروردین 1392
یکشنبه 21 مرداد 1397 ساعت 01 و 08 دقیقه و 31 ثانیه
What i don't understood is in truth how you're now not actually
a lot more smartly-appreciated than you may be right
now. You are very intelligent. You already know thus considerably with regards to this matter, produced me for my part believe it from a lot of various
angles. Its like men and women don't seem to be involved until it is something
to do with Woman gaga! Your own stuffs excellent. At all times
care for it up!
جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 11 و 12 دقیقه و 21 ثانیه
من حتی نمیدونم چطوری این کار رو انجام دادم، اما فکر کردم این بار یک بار عالی بود.
من نمی دانم شما چه کسی هستید، مطمئنا اگر به اتفاق شما پیش از این به وبلاگ نویس شناخته شده ای رفته اید، می روید.
به سلامتی!
جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 04 و 46 دقیقه و 22 ثانیه
همسر و همسرم از این که از یک وبسایت متفاوت استفاده می کردند، به این فکر افتادند
ممکن است چیزها را چک کنم من دوست دارم آنچه را که می بینم اکنون دنبال کنم.

به دنبال مرور صفحه وب خود به طور مرتب نگاه کنید.
جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 04 و 15 دقیقه و 06 ثانیه
شما واقعا این را با ارائه خود به نظر می رسانید، اما من
این موضوع را واقعا در نظر بگیرید که من فکر می کنم هرگز درک نمی کنم.

برای من خیلی پیچیده و بسیار گسترده است. من منتظر شما هستم
پست، من سعی خواهم کرد که آن را آویزان کنم!
جمعه 17 شهریور 1396 ساعت 02 و 14 دقیقه و 40 ثانیه
سلام من هستم، من نیز به طور منظم از این سایت بازدید می کنم، این وب سایت واقعا جالب است و
بازدیدکنندگان واقعا با افکار خوب به اشتراک می گذارند
سه شنبه 14 شهریور 1396 ساعت 06 و 55 دقیقه و 17 ثانیه
Very nice post. I just stumbled upon your blog and
wanted to say that I have really enjoyed browsing your blog posts.

After all I will be subscribing to your rss feed and
I hope you write again very soon!
چهارشنبه 18 مرداد 1396 ساعت 14 و 02 دقیقه و 24 ثانیه
You should be a part of a contest for one of the finest sites on the net.
I will highly recommend this web site!
دوشنبه 16 مرداد 1396 ساعت 16 و 44 دقیقه و 15 ثانیه
whoah this weblog is wonderful i like studying your posts.
Keep up the good work! You already know, many people are hunting around for this info, you could aid them greatly.
پنجشنبه 12 مرداد 1396 ساعت 20 و 41 دقیقه و 55 ثانیه
Every weekend i used to pay a quick visit this website, for the reason that i wish for enjoyment, since this this
web page conations really fastidious funny material too.
شنبه 7 مرداد 1396 ساعت 19 و 16 دقیقه و 57 ثانیه
Have you ever considered about adding a little bit more than just your articles?
I mean, what you say is valuable and everything. However imagine if you added some great photos or video clips to give your posts more, "pop"!
Your content is excellent but with pics and videos, this blog could undeniably be one of the greatest in its
niche. Fantastic blog!
جمعه 6 مرداد 1396 ساعت 21 و 47 دقیقه و 33 ثانیه
It's actually a great and useful piece of info. I am
happy that you just shared this useful information with us.

Please keep us up to date like this. Thank you for sharing.
جمعه 16 تیر 1396 ساعت 18 و 20 دقیقه و 13 ثانیه
I was excited to uncover this great site. I need to to thank you for your
time for this fantastic read!! I definitely appreciated every part of it and I have you saved to
fav to check out new information in your blog.
دوشنبه 5 تیر 1396 ساعت 01 و 43 دقیقه و 48 ثانیه
چلیپا از خود نوشتن در حالی که ظاهر شدن دلنشین در آغاز
آیا نه نشستن درست با من پس از
برخی از زمان. جایی درون جملات شما در واقع موفق به من مؤمن اما فقط برای بسیار در حالی که کوتاه.
من هنوز مشکل خود را با فراز در مفروضات
و یک خواهد را خوب به کمک پر کسانی
که شکاف. در این رویداد شما که می توانید انجام من را بدون شک تا پایان
تحت تاثیر قرار داد.
دوشنبه 25 اردیبهشت 1396 ساعت 17 و 12 دقیقه و 16 ثانیه
Hello there I am so happy I found your site, I really found you by accident, while I was searching on Askjeeve for something else, Anyhow I am here now and would just like to say cheers for a tremendous post and a all round enjoyable blog (I also love the
theme/design), I don’t have time to look over it all at the minute but I have book-marked it and also added in your RSS feeds, so when I have time I will be back to read more,
Please do keep up the superb jo.
شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 01 و 27 دقیقه و 22 ثانیه
It's actually a great and helpful piece of info.
I'm happy that you shared this helpful info with us. Please stay us
up to date like this. Thanks for sharing.
 
لبخندناراحتچشمک
نیشخندبغلسوال
قلبخجالتزبان
ماچتعجبعصبانی
عینکشیطانگریه
خندهقهقههخداحافظ
سبزقهرهورا
دستگلتفکر


درباره وبلاگ


سلام به وبلاگ من خوش آمدید من پوریاجشنانی هستم عضو تكواندوی شهرستان تكاب پنج سال به طور حرفه ای كارمی كنم ودارای كمربند دان دو تكواندو هستم. امید وارم كه لذت كافی راازاین وبلاگ برده باشد.

مدیر وبلاگ : پوریا جشنایی
نویسندگان
نظرسنجی
به نظر شما بهترین ورزش رزمی کدام است؟

آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
فرم تماس
نام و نام خانوادگی
آدرس ایمیل
امکانات دیگر
Google

در این وبلاگ
در كل اینترنت

Online User moisrex.r98.ir
کلیه حقوق این وبلاگ برای تـــکوانـــدوکـــاران تـــکاب محفوظ است